HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Evangelische Artiesten

HOME > Evangelische Artiesten < U bent hierArtiesten... een groot woord; zo lijkt het wel. We bedoelen kunstzinnige mensen. Mensen met tenminste één artistiek talent.

Vaak worden ze bewonderd, want ze zijn geen
"gewone" mensen; ze kunnen dingen presteren,
die anderen met een sterke wil, door veel oefe-
ning soms kunnen aanleren en toch niet met
hetzelfde effect kunnen doen... prachtige,
heerlijke dingen!

Artiesten hebben iets in zich; iets waarmee ze
zich kunnen uiten; als het goed is, voornamelijk
in lofprijzing en aanbidding, tot de Allerhoogste.
Want dat iets in hen, is een gave die Hij hen
gegeven heeft, een deel van Zijn eigen macht;
Zijn creativiteit.

God is de Meester-Artiest:

 • Als Ontwerper schiep Hij Lucifer, een fan-
  tastisch wezen, met edelstenen en aan-
  gebouwde muziekinstrumenten
  (Ezechiel 28:13)
 • Als Schilder kiest Hij de kleuren en schil-
  dert Hij op het reusachtige canvas van
  Zijn uitspansel de zonsop- en zonsonder-
  gang; Hij koos de verschillende tinten groen van het Surinaamse bos, kleurde de bergen, strand en zee;
 • Als Componist schreef Hij de stukken voor de verschillende vogels om te zingen, elk afzonderlijk, en Hij dirigeert het vogelkoor wanneer ze samenkomen in een heerlijke morgenzang;
 • Hij is de choreograaf van de vreugdedans van de struisvogels, bij het neerkomen van de eerste regens na de droge tijd, en de baltsdans van de kleinere vogels in de paartijd.
 • Als Beeldhouwer formeerde Hij perfect de mens; de Uitvinder gaf elke cel en elk lichaamsdeel zijn eigen funktie;
 • Als Schrijver en Dichter inspireerde en dikteerde Hij de woorden van de Bijbel. Hij schreef het script voor de wereldgeschiedenis, en wij voeren het op; en al ging en gaat er nog steeds veel fout op het toneel, omdat de acteurs veel te vaak hun "eygi sani" doen, i.p.v. zich aan het script te houden, op het einde doet Hij als geweldige Regisseur toch alles culmineren in een majestueuze grand-finale. De Oudtestamentische feesten en de hele tabernakeldienst waren oefeningen, een acteren in schaduwbeelden van het echte, de Waarheid, die is en die komt.
 • Als Zanger geeft God expressie aan Zijn vreugde over ons.  

Waarlijk, Hij is de Meester! Ik geloof dat we in de Hemel samen met Hem zullen dansen...

 

  Artiest zijn is Bijbels en het is een grote

  eer, een voorrecht, en een verantwoor-

  delijkheid (Exodus 35).

 

  Gods Geest vervulde twee mannen,

  BesaleŽl en Oholiab, met wijsheid, in-

  zicht en kennis en dat voor allerlei

  werk, om ontwerpen te bedenken en

  die uit te voeren... Hij vervulde hen

  met kunstvaardigheid, om te maken al

  het werk van een handwerker, van een

  kunstenaar, van een maker van veel-

  kleurig weefwerk (v.35), om alles te

  doen wat nodig was voor de bouw van

  Zijn tabernakel, overeenkomstig alles

wat de Heer geboden had.  En Hij liet roepen "allen die kunstvaardig zijn onder u, om te komen maken al wat de Here geboden heeft..."  Hij onbood "... iedere man die kunstvaardig was, in wiens hart de Here wijsheid gelegd had, ieder wiens hart hem drong om het werk te komen verrichten.  

En toen al het werk gedaan was, vervulde de heerlijkheid des Heren de tabernakel (Exodus 40:34).


Bent u ooit met een nuchtere maag langs een roti-shop gelopen tegen etenstijd? De geur van de masala zweefde langs bochten en door kieren zich een weg naar uw neusgaten en nodigde u met onweerstaanbare kracht uit tot binnenkomen en eten. Zů is de tempel Gods, wanneer Hij erin aanbeden wordt.

 

God heeft ons artiesten gegeven om

te bouwen aan Zijn Koninkrijk, vol-

gens Zijn plan. Hij vervult hen met

Zijn wijsheid, inzicht en kennis voor

allerlei werk (kunstvormen).

En als zij het waarlijk doen op ZIJN

manier - in Geest en in waarheid -

dan zal Zijn heerlijkheid de taberna-

kel vervullen; dat is hun tent, maar

zij zijn Gods tent, dus ook de plaats

waar zij zich bevinden zal vol zijn

van Gods heerlijkheid. Sommigen

onder ons noemen dat de zalving.

 

God heeft veel talent gegeven in de

Gemeente in Suriname. Er zijn velen

kunstvaardig en gezalfd op allerlei

gebieden. Onder de volgende links

zijn hun gegevens opgenomen en

kunt u kennis met hen maken.

Sitemap - Home - Kerkipasi History - StiMezra

Agenda - Kerkdiensten - Organisaties - Sprekers - Artiesten - International

Familiebode - Jeugd - Kids - Media

Kapel - Eerbewijzen - Fu Membre (Memorials)

Uw organisatie aanmelden  - Guestbook - Contact Webmaster

 


©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.