HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Gebeden


HOME > KAPEL > GEBEDEN < U bent hier

OVER HET BIDDEN

Bijna alle mensen bidden op de een of andere manier, maar niet ieders gebeden worden verhoord. Belangrijk is natuurlijk tot wie wij bidden en hoe. Het heeft geen zin om te bidden tot iemand die niet leeft, niet hoort of ons niet kan of wil helpen.

De God van Abraham, Izaak en Jacob leeft, Hij hoort en Hij is Almachtig.

Onze hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij houdt van ons en wil helpen.

Joh. 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Gods Woord zegt wel dat we juist of verkeerd kunnen bidden:

Jac. 4:2d-3 Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.

De manier om te bidden met resultaat, is om te bidden naar Gods wil.

I Joh. 5:14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort...

Hoe weten we dan wat Gods wil is? Het antwoord is eenvoudig: door Zijn Woord. Zijn Woord is Zijn wil - natuurlijk gelezen in context en tegen de juiste achtergrond.

Jes 43:26 Maak Mij indachtig, laat ons tezamen richten, spreek op, opdat gij in het gelijk gesteld moogt worden.

God zegt dat wij Hem moeten herinneren. Hoe kunnen wij met God richten? Hij zou het altijd van ons winnen. De enige manier om te winnen, is om aan Zijn kant te staan; het met Hem eens te zijn en te zeggen wat Hij zegt, want Zijn woord is de waarheid. (Daarom zijn wij mt Hem méér dan overwinnaars!)

Herinner God aan Zijn woord. Het is het enige wat Hij gebonden is te houden.

Zoek voor elke situatie waarin u zich bevindt, wat Gods woord daarover zegt... en zeg hetzelfde over die situatie. Dat is wat het woord "belijden" inhoudt.

Bidt het Woord van God en dank Hem voor het antwoord. Blijf danken, ook wanneer u niets ziet. Dat is geloof. Jezus zei aan Thomas "zalig zij die niet zien en toch geloven".

Dank God in geloof, totdat u in het natuurlijke gemanifesteerd ziet, wat uw hart geloofd heeft. Dan zal uw danken zijn voor de manifestatie.

Want met het hart gelooft men, en met de mond belijdt men tot behoud...

Hieronder staan gebeden, voor verschillende noden.

Kies wat u nodig heeft en bidt dit steeds opnieuw, voor uzelf hoorbaar, niet als een formule, maar als een roep vanuit uw hart tot God. Het is het Woord van God, en naarmate u zichzelf het hoort spreken, zal uw geloof ook groeien, want geloof is uit het horen van het Woord van God. En als u in geloof tot God komt zal Hij u horen!

Natuurlijk is men eerder geneigd iets voor een vriend, dan voor een vreemde te doen. Niemand houdt van het gevoel gebruikt te worden (behalve dan ten goede, door God). U zou het niet prettig vinden, als uw kind of uw "vriend" u alleen opbelde, wanneer hij of zij iets van u nodig had. God de Vader wil ook een relatie met u. Hij ziet u ook heel graag tot Hem komen, wanneer u niets speciaals nodig heeft. Daarom is het tweede gebed hieronder geen verzoek om iets, maar gewoon een liefdesverklaring aan de Heer. U kunt het alleen echt bidden, wanneer u het eerste gebed al eens gebeden heeft.

Binnenkort zullen er meer gebeden geplaatst worden.


Als u zich moet bekeren van zonde tot God
(Klik hier om te lezen, waarom we Jezus moeten aannemen. Dit gebed hoeft u maar één keer in geloof te bidden).#Aanbidding en lofuiting; een liefdesverklaring aan God

Mijn lieve, goede, trouwe Vader,
Als ik nu tot U kom, is het niet om U iets te vragen.
Ik kom, omdat ik van U hou en het U ook wil zeggen.
Ik ben U zo dankbaar, dat ik bij U mag horen; Uw kind genoemd mag worden.
Uw liefde is zo groot, Heer. U gaf uw eniggeboren Zoon om te sterven
in mijn plaats, om mij met Uzelf te verzoenen.
Uw goedheid en trouw zijn hemelhoog.
U neemt de grootste plaats in in mijn hart, allerbeste Vader.
U bent de allerhoogste God, Heer over heel de aarde,
ver boven alle goden verheven.

Geliefde Jezus, ook ik noem U Wonderbaar.
Sterke God, machtige koning, groter en machtiger dan alle goden,
Ik loof Uw grote Naam. Ik breng u hulde en eer,
want U bent groots en ontzagwekkend. Heilig bent U Heer!
De geur van Uw nabijheid is voor mij als het heerlijkste parfum.
Uw liefde is zoeter dan wijn of andere genotmiddelen.
Z graag ben ik heel dichtbij U.
Er is voor mij niemand zo aantrekkelijk, zo waardevol, zo dierbaar als U.
U bent de schoonste uit tienduizend voor mij.
U bent mijn Raadsman en de Koning die Vrede brengt in mijn hart.
Ik ben van U, Geliefde van mijn ziel, en U bent van mij.

Ik dank U voor de Heilige Geest, de Trooster, Die U mij gegeven hebt.
Tedere Geest van God, ik koester Uw inwoning als het hoogste goed,
het volmaakte geschenk dat de Vader mij, na mijn redding door Jezus,
gegeven heeft. Ik ben zo blij dat mijn lichaam Uw tempel mag zijn.
Ik wijd het U toe, om rein en heilig te zijn voor God.
Blijf altijd in mij.
Uw stem te mogen horen is mij meer waard dan goud of zilver;
Uw getuigenissen zijn mijn grootste schat.

Heilige God, ik wil u altijd prijzen, U lofzingen zo lang als ik leef.

Lees voor u zelf na:
Deut. 32:4      I Joh. 3:1          Joh.3:16          Psalm 57:10      Matt. 7:11
Jes. 9:6          Psalm 97:9        Hooglied          Psalm 99:3        Jac. 1:17       
Luk. 11:13      Psalm 16:7        Hand. 15:26      Hand. 20:23     
Hand. 16:6     
Rom. 5:5        Rom. 9:1           Rom. 14:17       Rom. 15:16       Heb. 10:15#Als iemand u heeft gekwetst, beledigd of teleurgesteld

Heer, ik kom tot U met ...(naam)...
Ik ben boos op / teleurgesteld in / gekwetst door hem/haar.
Hij / zij heeft me echt pijn gedaan. Ik vind dat ik dat niet heb verdiend.
Maar ik herinner mij, dat U ooit heel slecht behandeld werd,
terwijl U goedheid zelve was.
U strekte zich in liefde uit naar de mensen en kreeg er verachting voor terug,
verraad en spot. U wist, dat Judas U verraden zou,
en toch at U Uw laatste maal met hem samen.
Ik zie U aan het kruis hangen uit liefde voor slechte mensen,
ja zelfs voor mij, terwijl ik nog niet eens naar U omzag.
Ze sloegen U, bespuwden en bespotten U.
Ze deden U pijn en toch vroeg U:
"Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen."
Here Jezus, ik leg mijn gevoelens aan de voet van Uw kruis neer.
U heeft veel meer geleden en veel meer verdragen dan ik.
Ik vraag u om me te helpen om (naam) te vergeven,
opdat ik ook hierin uw navolger mag zijn en op U mag lijken.
Als ik ...(naam)... weer zie, zal ik aan U denken, en wat U heeft geleden
voor mij. En ik zal ...(naam)... behandelen alsof hij/zij me nooit
kwaad had gedaan, omwille van Uw Naam, Heer Jezus.
Ik ben een Christen. Omdat ik vergeving van zonden van U ontvangen heb,
vergeef ik ...(naam)... ook.
Ik dank U, dat de Heilige Geest, Die in U was en Uw hart vulde met liefde
voor de mensen die U kwaad deden, ook in mij is
en dat de liefde die U heeft voor (naam) ook mijn hart zal vervullen.
Dank U voor die genade.
Amen

Lees ook:
Markus 14:17-24
Lukas 22:39 - 23:-46
Romeinen 5:8
Matteus. 18:24-35
Efeziers 5:1,2
I Joh 4:17
Romeinen 5:5


Dit is het "Onze Vader" voor vandaag. Hoewel het eigenlijk werd opgesteld voor een Bijbelstudiegroep als voorbeeld van een Bijbels gebed, handelend over verschillende zaken, dus niet met de bedoeling om dagelijks in zijn geheel gebeden te worden, zal wie het offer brengt om dat te doen, er alleen maar voordeel uit behalen. Het is een gebed dat u in geloof moet bidden. Het gebed van een gelovige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. (Jac. 4:15). Voor de verschillende problemen, zijn er aparte gebeden opgesteld, die u wel dagelijks kunt bidden als u op dat punt door de vijand aangevallen wordt, totdat u ook in het natuurlijke ervaart dat u die zaak heeft overwonnen.

Dank voor redding en bevrijding...
Onze Vader, die ons zo liefhad
dat U uw eniggeboren Zoon Jezus gaf
opdat wij die in Hem geloven
niet verloren zullen gaan,
maar eeuwig leven hebben... (Joh 3:16)

Ik dank U, voor die grote genade
Voor Uw liefde, die ook mij zocht
toen ik nog ver van U in zonde leefde.
Dank U wel, dat U mij vond
en mij bracht in Uw schaapskooi
waar ik veilig ben onder Uw hoede (Joh. 10:14).

Ik dank U voor Jezus
Die stierf voor Mij
en Zijn kostbaar bloed vergoot
om mij rein te wassen van zonde (I Joh. 1:7).
Dank U dat U mij hebt vrijgemaakt
van de zondeslavernij
en wie door de Zoon is vrijgemaakt,
is waarlijk vrij. (Joh. 8:36)

en voor genezing
Ik dank U voor het eeuwige leven,
goddelijk leven,
waar zonde en ziekte geen deel van uitmaken.
Dank U voor de striemen
die Jezus nam voor mij
en dat Hij door die striemen
mij genezing gebracht heeft. (Jes. 53:5, I Petr. 2:24)
Dat Hijzelf mijn ziekten en zwakheden
in Zijn eigen lichaam gedragen heeft
naar het kruis. (Mat. 8:17)
U doet geen gekkemanswerk, Heer:
Wat U voor mij heeft gedragen,
hoef ik niet zelf te dragen.
Dank u wel.

Tegen geestelijke moeheid...
Ik geef U al mijn lasten;
mijn vermoeidheid geef ik aan U
en neem uw zacht juk op mij. (Mat 11:28)
Uw last is licht, want U was zonder zonde
en U wist wie Uw Vader was,
dat U te allen tijde op Hem kon vertrouwen (Joh.11:41,42).

en bezorgdheid
Ik zal me niet bezorgd maken Heer
over de dag van morgen,
want U zorgt elke dag voor mij.
Ik ben u meer waard
dan de vogeltjes en het gras. (Mat 6:33)

Tegen vrees en verwarring
Ik dank u Heer,
dat U mij geen geest van lafhartigheid
of vrees gegeven heeft
maar van liefde
en van kracht
en een nuchter, gezond verstand. (II Tim 1:7)

Voor meer geestelijk inzicht - Ef. 1:15-23
Ik smeek U, o God van onze Heer Jezus Christus,
Vader aan wie alle eer toekomt, geef ons als Uw gemeente,
maar ook mij persoonlijk Uw geest van wijsheid en inzicht,
zodat ik U echt leer kennen.
Ik vraag U mijn hart te verlichten,
opdat ik zal inzien wat ik mag verwachten
nu U mij geroepen heeft,
en dat ik zal begrijpen hoe rijk en groots de erfenis is
die U zal verdelen onder wie U toebehoren,
en hoe allesovertreffend Uw macht is
in ons die geloven.

Die macht is dezelfde sterke kracht
die U heeft ontplooid in Christus:
Hem heeft U opgewekt uit de dood en
Hem heeft U in de hemel de ereplaats gegeven
aan Uw rechterzijde,
hoog boven alle overheden,
machten, krachten, heerschappijen
en hoe ze ook maar genoemd worden,
zowel in deze als in de komende tijd.

U, o God hebt alles aan hem onderworpen,
Hem boven alles verheven
en Hem aan het hoofd gesteld van de gemeente.
En de gemeente is Christus' lichaam,
de volheid van Hem die heel het heelal vervult.

Voor wijsheid
Dank u Vader,
dat wij één met Christus Jezus geworden zijn,
dankzij U is Hij onze wijsheid geworden;
Hij rechtvaardigt, heiligt en bevrijdt ons. (I Cor. 1:30)

(Efe 3:10) In deze tijd
zal door middel van de gemeente
aan de overheden en de machten
in de hemelse gewesten
de veelkleurige wijsheid Gods bekend worden.
En u zal eer ontvangen,

In Jezus' Naam,

Bescherming / veiligheid (Psalm 91)
Ik zoek mijn bescherming bij U, o Allerhoogste, en nergens anders
Ik verblijf in de nabijheid van U, o Almachtige.
Ik kan zeggen: "U bent mijn schuilplaats,
mijn vesting. Mijn God, ik vertrouw op u.'
Want God is het die mij ontrukt aan het net dat wordt gespannen,
aan de pest die dodelijk is.
U bedekt mij met Uw vleugels,
onder Uw hoede ben ik veilig;
Uw trouw is een schild, een pantser.
Ik hoef niet bang te zijn voor gevaren 's nachts
of voor pijlen overdag,
voor de pest die rondsluipt in het duister,
of voor ziekten die toeslaan op klaarlichte dag.
Al vallen er doden, links en rechts,
bij duizenden en tienduizenden,
ik zal ongedeerd blijven, dat heeft U beloofd.
Ik zal zien hoe U bestraft wie zich tegen ons keren.
U Heer bent voor mij een schuilplaats,
bij de Allerhoogste vind ik onderdak.
Rampen zullen mij niet treffen,
geen plaag zal mijn huis naderen.
Want U stuurt mij Uw engelen,
ze zullen over mij waken, waar ik ook ga.
Ze zullen mij dragen op hun handen,
Ik zal mij aan geen steen stoten.
Brullende leeuwen vertrap ik,
giftige slangen vermorzel ik.
U Heer, zelf zegt: 'Omdat ik van U hou,
red U mij; omdat ik U ken, brengt U mij in veiligheid.
Als ik U te hulp roep, antwoord U mij.
Als ik in het nauw zit, staat U mij bij.
Al zijn de rampen die op mij afkomen talrijk,
U zal mij uit allemaal redden.
U zal mij bevrijden en in ere herstellen.
U heeft gezegd Heer, dat u mij een lang leven schenkt
Ja, dat U mij mij lengte van dagen zal verzadigen
En dat U mij Uw heil zal doen zien.

Ik neem het allemaal aan, Heer.
Uw Woord is de waarheid (Joh. 17:17)
En ik klem mij daaraan vast.
U bent Integriteit zelve.
Ik dank U dat U onze Vader bent
En ik prijs Uw heilige Naam,

Amen

2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.