HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Goed Nieuws

HOME > KAPEL > GOED NIEUWS < U bent hier


HOE KAN IK VERZEKERD ZIJN VAN EEUWIG LEVEN BIJ GOD?

We zouden u in weinig woorden en-
kele simpele stappen kunnen geven,
hoe u tot God moet gaan om uw red-
ding te ontvangen. Maar door onwe-
tendheid zou u niet echt genieten
van wat de Heer voor u heeft gedaan.
Zijn redding biedt Hij u gratis aan,
maar goedkoop is het zeker niet.

Als u echt zeker wil zijn van uw
eeuwige bestemming, neem dan de
tijd om het hierondervolgende rustig
en goed door te nemen, en ook de
tekstverwijzingen in de Bijbel na te
slaan.

1. U moet het besluit nemen, dat U de Bijbel zal geloven.
(zie ook onze geloofsbelijdenis)

2. Het is goed de geschiedenis van de mensheid te kennen:

  God schiep de mens voor Zijn vreugde
  God, de Schepper van alles wat leeft, schiep
  voor Zijn plezier de eerste mens om over de
  rest van Zijn schepping als een koning te re-
  geren.

  Hij had vertrouwelijk contact met de mens in
  het Paradijs.

  Hij schiep hen als man en vrouw om elkaar
  lief te hebben, elkaars wederhelft te zijn en
  zich te kunnen vermenigvuldigen.

  Omdat de mens naar Gods beeld werd ge-
  schapen, zou daardoor Gods beeld over het
  aardrond verspreid worden.

  De mens viel in zonde
  Helaas ging het fout. De mens die zo gelukkig
  was en in het Paradijs leefde, luisterde naar
  wat de duivel zei via de slang en werd onge-
  hoorzaam aan Gods gebod. Door die zonde
  kreeg de duivel macht over hem.

 

Scheiding tussen God en de mens

God is heilig en kon niet langer vriendschappelijk contact onderhouden met de zondige mens. Hij moest hen van Zich wegsturen. Ze hadden hun vrije wil aan de satan, de vijand van God onderworpen en konden niet langer heersen over Gods schepping. Ze mochten niet langer in het Paradijs wonen en genieten van al het heerlijke wat God hen had gegeven. Al het goede raakten ze kwijt en het ergste was, dat ze nu voor altijd gescheiden van God zouden moeten leven. Dat is de eeuwige dood. Een mens kan dus leven op aarde en tegelijk eeuwig dood zijn door zonde. Vanaf de zondeval ervaart de mens moeite, pijn, verdriet, ziekte en allerlei nood.

God heeft een uitweg
Maar in Zijn grote liefde trof God toch een voorziening om de breuk te herstellen en de mens met Zichzelf te verzoenen. Hij beloofde hen, dat Hij te Zijner tijd een Messias (Christus, Zaligmaker) zou zenden.

God zond Jezus, Zijn eigen, enig-
geboren Zoon. Jezus was zelf God,
maar koos ervoor om mens te wor-
den; om al Zijn heerlijkheid achter
te laten en onder ons te komen
wonen als één van de onzen, tus-
sen slechte mensen hier op aarde.
Hij wist dat het een constante
strijd tegen de duivel zou zijn,
maar alleen als mens zou Hij legaal
de macht terug kunnen nemen, die
de eerste mens aan de duivel had
gegeven.

Jezus droeg onze straf
Jezus groeide op en leerde alle gevoelens en verleidingen van het menszijn kennen. Toch, hoewel hij in een menselijk lichaam leefde, zondigde Hij niet. Daarom kon Hij onze straf dragen en sterven in onze plaats. Hij kreeg negendertig zweepslagen, die zijn rug open reten. Met trok hem de baard uit en spuugde in zijn gezicht. Een doornenkroon werd op Zijn hoofd gedrukt en naakt werd Hij aan het kruis genageld en opgehangen op Golgotha's heuvel, waar iedereen hem kon zien. Hij droeg onze schande. Dat allemaal onderging Hij uit liefde voor ons.
In de dagen, die Hij doorbracht in het dodenrijk streed Hij een felle strijd. Hij ontfutselde de duivel de sleutels van de dood en het dodenrijk en op de derde dag stond Hij op uit de dood. Hij was voorgoed Overwinnaar over de dood. Na Zijn opstanding presenteerde Hij Zijn bloed aan de Vader, als de volmaakte prijs voor onze verlossing. Nu kon de gevallen mens weer met God verzoend worden en genieten van een innige relatie met de Vader.

Jezus, de Verlosser
De opdracht waarvoor Jezus naar de aarde kwam, was volbracht. Niet lang na Zijn opstanding ging Hij terug naar de Vader in de hemel. Maar hoewel de zwakke mens was vrijgekocht, zou Hij toch niet alleen het hoofd aan de duivel kunnen bieden. Daarom zond Christus de Heilige Geest, als Trooster, als Leraar, als Versterker en Hulp om in de verzoende mens te komen wonen. Met Hem kunnen wij verleidingen weerstaan, net als Jezus, toen Hij als mens op aarde woonde. Maar uit dezelfde vrije wil waarmee de mens gezondigd had, moest hij zelf een keuze maken om zich te bekeren van de zonde.

We kunnen “nee” zeggen tegen de duivel, en we hebben opnieuw de macht om te heersen over de schepping van God (niet over andere mensen). We kunnen besluiten om God te gehoorzamen en de duivel van ons wegjagen en hij moet gaan. Jezus heeft alles teruggedraaid
voor degenen die Zijn volbracht werk aanvaarden; die Hem zien als hun plaatsvervangend offer, en die willen leven met Hem. Hij biedt ons opnieuw eeuwig leven met de Vader aan. Alleen leven wij nu nog in een aards lichaam, dat door de zonde sterfelijk geworden is. Dat lichaam moeten wij nog afleggen in de natuurlijke dood. Maar die heeft geen kracht meer voor wie geloven, want als wij sterven, gaat onze geest, die echte persoon, naar ons eeuwig tehuis. Het tijdelijk huis, het lichaam, wordt begraven. Bij de opstanding zullen wij een onsterfelijk, verheerlijkt lichaam ontvangen, net zoals Jezus.

Jezus zal terugkomen voor degenen die in Hem geloofd hebben.

  Op zekere dag zagen enkele van
  Zijn volgelingen Jezus naar de
  hemel opstijgen. Een wolk nam
  Hem weg uit hun gezicht. Toen
  zeiden engelen tegen hen;

  Galileese mannen, wat staat gij
  daar en ziet op naar de hemel?
  Deze Jezus, die van u opgenomen
  is naar de hemel, zal op dezelfde
  wijze wederkomen, als gij Hem
  ten hemel hebt zien varen.
  (Handelingen 1:11)

  Al de tekenen wijzen erop dat
Jezus heel gauw terugkomt (lees Matt. 24).

Ons leven echter, is voor de eeuwige God maar zo kort als een zucht. Wat Hij spoedig noemt, kan voor ons wel jaren duren. Niemand weet precies de datum, wanneer Jezus zal komen. Daar moeten wij ons ook niet al te druk over maken. Waarvoor we moeten zorgen, is dat we wanneer dan ook, gereed zullen zijn om met Hem mee te gaan en met Hem te leven in Zijn heerlijkheid. We geloven, dat sommigen van ons nog in leven zullen zijn, wanneer Hij terugkomt. Maar omdat niemand weet hoe lang hij of zij zal leven, is het zaak om NU uw eeuwigheidsverzekering te sluiten! Dan doet het er niet toe of u sterft voor Hij komt, u zal eeuwig leven bij Hem. Het eeuwige leven begint echter niet pas wanneer Jezus komt, en niet bij de dood; het begint op het moment dat u aan Jezus zegt, dat u het aanneemt uit Zijn hand.


3. Geloof in Jezus, Zijn Zoon en U zult behouden worden.

Ziet u nu waarom u het voorgaande moest weten? Hoe kunt u geloven in iets of iemand waarvan u niets weet?

Nu u weet wat Hij voor u gedaan heeft, en wat Hij u aanbiedt, kunt u een bewust besluit nemen om voor Jezus te kiezen, of om zonder Hem door het leven te gaan.

Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Als u zonder Jezus wil leven, moet u wel weten, dat u de eeuwigheid in de hel zal doorbrengen; een plaats van vuur en eeuwige pijniging, waar u nooit meer uit zal kunnen komen. Daarom zegt de Bijbel:

Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet. (Heb. 4:7b)

2 Corinthiers 6:1,2 Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen, want Hij zegt: ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord en ten dage des heils ben Ik u te hulp gekomen; zie, nu is het de tijd des welbehagens zie, nu is het de dag des heils.

4. Kies nu het Leven; kies voor Jezus.

Als u het besluit neemt om voortaan voor Jezus en met Hem te leven, om een relatie met Hem te zullen bouwen en Hem verder gehoorzaam te zullen zijn, zal Hij u eeuwig leven geven.

Bidt dan met uw hele hart
Het Gebed om Redding van de Eeuwige Dood
en de ontvangst van Eeuwig Leven
(ook wel het zondaarsgebed genoemd)

  Here God, Vader van de Here Jezus Christus,
  Ik geloof wat ik hierboven gelezen heb:
  Ik ben een zondaar en ik heb Uw vergeving
  nodig.
  Ik geloof dat Jezus mijn straf gedragen
  heeft, dat Hij werd gezweept voor mijn ziek-
  ten, en voor mijn zonden met grote spijkers
  werd doorboord.
  Ik geloof, dat Hij in mijn plaats is gestorven
  aan het ruwe kruis op de heuvel Golgotha en
  dat Hij de dood overwon voor mij. Jezus
  stond op uit de dood en leeft. Hij is de Heer!
  Dank voor wat U voor mij deed, Jezus. Ik
  neem uw offer aan. Vergeef mij mijn zonden;
  was mij schoon met Uw kostbaar bloed; be-
  vrijd mij van de macht van de zonde en van
  de slechte duivel en genees al mijn kwalen.
  Wees de Koning van mijn leven,
  van nu af aan.
   Heilige Geest van God, help mij om een
gelovige en gehoorzame volgeling van Jezus te zijn; maak mij sterk waar ik zwak ben;
Leer mij de stem van mijn goede Herder te kennen. Waarschuw mij, wanneer ik een verkeerde keuze wil maken.
Lieve Vader, neem mij nu aan als uw kind,
Zegen mij en maak mij een zegen voor anderen.

Dit alles vraag ik U, in Jezus’ Naam,
Amen.
Als u met uw hele hart dit bovenstaande gebeden heeft, bent u volgens de Bijbel nu een kind van God geworden.

Romeinen 10:9  Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;
10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Johannes 1:11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;
13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

Wij willen ons met u verheugen over deze belangrijke stap in uw leven en verder voor u bidden. Maak het ons alstublieft bekend.
   Ik heb net het zondaarsgebed gebeden en Jezus in mijn leven aangenomen.

Datum                     


Familienaam         


Voornaam              

Leeftijdsgroep      jonger dan 12 jr     12-20     21-30        30-50        50 plus

e-mail                      

Adres                       

Stad                         

Land                        


Kom regelmatig terug in de Kerkipasi kapel om boodschappen Uit Vaders hart, maar ook getuigenissen van andere mensen te lezen of om te bidden. Lees elke dag uit de Bijbel. Zoek ook een goede gemeente op, waar u samen met andere gelovigen verder kunt groeien in de Heer. Onder het Kerkdiensten menu kunt u beslist een gemeente vinden, waar u zich thuis zult voelen. Vergeet niet, er is een kerk voor u op Kerkipasi.net.©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.