HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Wat geloven wij?

WIJ GELOVEN…

...de Bijbel is het geïnspireerde, onfeilbare, gezaghebbende Woord van God.

...in een eeuwige God, die zich manifesteert in drie personen: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest.

... dat Jezus Christus de Eniggeboren Zoon van God is, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria.

... dat Jezus zondeloos geleefd heeft en wonderen verrichtte.

... in Zijn plaatsvervangend lijden en sterven, Zijn lichamelijke opstanding uit de dood, en Zijn hemelvaart, waar Hij gezeten is aan de rechterhand van de Vader, als Hogepriester en enige Middelaar.

... dat alle mensen hebben gezondigd en dat de enige manier om van zonde gereinigd te worden, is door berouw en bekering en door geloof in het kostbare bloed van Jezus.

... dat allen die de Heer Jezus aannemen door geloof wederomgeboren worden.

... in de doop in water, als teken van het begraven van de oude zondige mens, nadat men tot geloof in Christus gekomen is.

... dat wie belijdt een Christen te zijn, dient te leven in gehoorzaamheid aan het Woord (de wetten) van God.

...het verlossende werk van Christus op het kruis voorziet in genezing voor het menselijk lichaam, voor hen die geloven en erom bidden.

... dat de doop in de Heilige Geest, naar Handelingen 2:4, ook vandaag te ontvangen is, net als toen. Deze gave is voor alle gelovigen, die erom vragen en ze geeft ons de kracht om in woord en wandel een getuige van onze Heer te zijn.

... dat Jezus Christus zal wederkomen naar de aarde in macht en heerlijkheid.

… in de opstanding van zowel de verlosten als de verlorenen; de verlosten zijn gered en zullen opstaan tot eeuwig leven en de verlorenen tot eeuwige straf.

Wij geloven dat heiligheid de standaard voor al Gods kinderen is; sexuele reinheid, die onthouding vereist van overspel, hoererij (sex buiten het huwelijk), incest, homosexualiteit en andere sexuele relaties of praktijken die door de Bijbel verboden zijn.

Wij geloven dat het huwelijk een heilige instelling is, gevestigd door de Allerhoogste, en dat het de vereniging behelst van één man en één vrouw, in een verbintenis van toewijding voor het leven.©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.